วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การพิมพ์รายงานเชิงวิชาการการพิมพ์รายงานเชิงวิชาการ

 
กระดาษพิมพ์

          ๑.  กระดาษพิมพ์ ใช้กระดาษสีขาวขนาดมาตรฐาน A4
          ๒.  พิมพ์หน้าเดียวด้วยตัวพิมพ์สีดำขนาดมาตรฐานชนิดเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
          ๓.  ต้องมีความประณีตทั้งในเรื่องวัสดุ  การพิมพ์  การขึ้นต้นประโยคใหม่  ไม่มีรอยขีดฆ่าขูดลบ  ไม่ควรพิมพ์ตกหรือพิมพ์เพิ่มไว้เหนือหรือใต้บรรทัด  และไม่ต้องเพิ่มลวดลาย สีสันใด ๆ
          ๔.  ควรพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์  และตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ต้องเป็นแบบ Angsana UPC   ขนาด  ๑๖  พอยต์

รูปแบบอักษร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อักษรที่ใช้คือ Angsana UPC โดยกำหนดขนาดอักษร  ดังนี้
                   บทที่                                           ๒๐  พอยต์      (ตัวหนา)
                   ชื่อเรื่องประจำบท                              ๒๐  พอยต์        (ตัวหนา)
                   หัวข้อใหญ่ในบท(ชิดซ้ายสุด)                 ๑๘  พอยต์        (ตัวหนา)
                   อักษรหลัก                                    ๑๖  พอยต์      (ตัวธรรมดา)

การเว้นระยะในการพิมพ์
          การย่อหน้า  ให้เว้นระยะเท่ากับ ๑.๘ ซม.  หรือ ๘ ช่วงตัวอักษร  โดยเริ่มพิมพ์ช่วงอักษรตัวที่ ๙

และการพิมพ์เลขหน้า   
๑.  ส่วนที่ ๑  คือตั้งแต่ปกในถึงสารบัญ  ใช้ตัวอักษร ก  ข  ค  ง  ไปเรื่อย ๆ   (โดยยกเว้นตัวอักษร ฃ
และ ฅ) ที่กึ่งกลางหน้ากระดาษด้านบน  และให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน  ๑  นิ้ว
          ๒.  ส่วนที่ ๒  คือส่วนของเนื้อหา  ให้ใช้เลขอารบิคทั้งหมด  เช่น  1  2  3  แสดงหน้าการพิมพ์ติดต่อกันไปจนจบเนื้อหา  ให้พิมพ์ตัวเลขกำกับที่กระดาษด้านบนขวา
          ๓.  ส่วนที่ ๓  คือส่วนที่เป็นบทที่(หน้าแรกของแต่ละบท)  ไม่ต้องใส่เลขหน้า  แต่ให้นับหน้ารวมไปด้วย


การเว้นระยะขอบกระดาษ (imagination)
          กำหนดให้เว้นระยะขอบกระดาษสำหรับพิมพ์รายงาน ดังนี้
          ๑.  เว้นระยะจากขอบบนของกระดาษลงมาถึงข้อความบรรทัดแรก  ๑.๕  นิ้ว
          ๒.  เว้นระยะจากขอบล่างของกระดาษลงถึงข้อความบรรทัดสุดท้าย  ๑  นิ้ว
          ๓.  เว้นระยะจากขอบซ้ายของกระดาษถึงอักษรตัวแรกของแต่ละบรรทัด ซึ่งเรียกว่าแนวกั้นหน้า  ๑.๕  นิ้ว
          ๔.  เว้นระยะจากขอบขวาของกระดาษถึงอักษรตัวสุดท้ายของแต่ละบรรทัด ซึ่งเรียกว่ากั้นหลัง  ๑  นิ้ว
          ๕.  ส่วนที่เป็นบทที่  ของการขึ้นบทใหม่แต่ละบท ให้เว้นระยะจากขอบบนของกระดาษถึงข้อความที่เป็นบทที่ จำนวน  ๒  นิ้วเสมอ

แนวทางการเขียนความเรียงขั้นสูง

แนวทางการเขียนความเรียงขั้นสูง
ส่วนที่  ๑  ส่วนนำ
๑.  ปก
๑.๑  ปกนอก กระดาษแข็ง สีอ่อนไม่มีลาย ตัวหนังสือสีเข้ม  ถ้ามีสันตรงสันให้มีชื่อผู้จัดทำ  ชื่อเรื่อง และ ปี พ.ศ. (ปีการศึกษา) ตามลำดับ
๑.๒  ปกใน (ภาษาไทย) พิมพ์บนกระดาษขาว A4 ข้อความเหมือนปกนอก
๑.๓  ปกใน (ภาษาอังกฤษ) รูปแบบเหมือนข้อ ๑.๒

๒.  หน้าอนุมัติรายงานการเขียนความเรียงขั้นสูง
ใช้เพียง ๑ หน้ากระดาษเท่านั้น วันที่อนุมัติ จะต้องเป็นวันที่ขึ้นสอบ และมีรายชื่อกรรมการ        สอบพร้อมลายเซ็นจริงของกรรมการ

๓.  บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ คือ ข้อมูลสรุปเนื้อหาของการเขียนความเรียงขั้นสูง  ใช้ข้อความสั้นกะทัดรัด ชัดเจนทำให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว  โดยให้มีเนื้อหาใน ๑ หน้ากระดาษเท่านั้น
บทคัดย่อควรมี ๓ – ๔ ย่อหน้า โดยแต่ละย่อหน้าควรกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และขอบเขตของการเขียนความเรียงขั้นสูง
วิธีการพัฒนา รวมถึงเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ วิธีการเก็บข้อมูล จำนวนและ
ลักษณะของงานที่ศึกษา ผลการทำว่าได้ระบบอะไร ขนาดเท่าใด เหมาะสมที่จะใช้งานในลักษณะใด

๔.  บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
ลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา จะเหมือนกับบทคัดย่อภาษาไทย ตามข้อ ๓

๕.  กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ คือข้อความกล่าวขอบคุณผู้ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการค้นคว้า
เพื่อการเขียนความเรียงขั้นสูง ความยาวไม่เกิน ๑ หน้า

๖.  สารบัญ
สารบัญ เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดของการเขียนความเรียงขั้นสูง
เรียงตามลำดับเลขหน้า ตามที่ได้กำหนดไว้ หัวข้อที่พิมพ์ในหน้าสารบัญต้องตรงกับหัวข้อที่อยู่ในเนื้อหา หากมีเลขลำดับหน้าหัวข้อต้องนำมาเขียนไว้ด้วย (การให้เลขลำดับหน้าหัวข้อต่าง ๆ  ในแต่ละบทจึงต้องเป็นระบบเดียวกัน)
ส่วนที่ ๒ ส่วนของเนื้อหา
๑.  บทที่ ๑ บทนำ
๑.๑  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของระบบการดำเนินงาน ลักษณะที่เป็นอยู่เดิมเป็นอย่างไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นมีความเป็นมาอย่างไร ความสนใจหรือเหตุผลว่าทำไมถึงสนใจในการเขียนความเรียงขั้นสูง เรื่องนี้ เมื่อดำเนินงานการเขียนความเรียงขั้นสูง นี้แล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ในหัวข้อนี้ควรเขียนแบ่งเป็นย่อหน้า  โดยแต่ละประเด็นอาจกล่าวถึง
  ภูมิหลังของการศึกษาเรื่องนั้น ๆ  เช่น ประวัติ ที่มา ต้นเหตุหรือทฤษฎีของเรื่องที่จะทำ
        การศึกษา
  การดำเนินงานของหน่วยงานองค์กรที่ศึกษา หรือเรื่องที่จะศึกษาว่ามีการดำเนินงานอย่างไร
  ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือต้องการที่จะพัฒนาในส่วนไหน (Problem/Requirement) โดยยังไม่ต้อง
       กล่าวถึงระบบหรือรูปแบบที่จะนำมาแก้ปัญหา
  ปัญหาที่เกิดขึ้น การสนับสนุน หรือสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาในการแก้ไข
  และย่อหน้าสุดท้ายควรมีการสรุปว่า จะพัฒนา .......................  ด้วย/โดย.....................................
       เพื่อประโยชน์.......................................
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  ให้บอกความต้องการและสิ่งที่ต้องการจะทำให้สำเร็จ โดยเขียนเป็นข้อย่อย โดยปกติวัตถุประสงค์ของการศึกษา ควรจะประมาณ ๒-๓ ข้อ และแต่ละข้อความสั้นกะทัดรัดได้ใจความ วัตถุประสงค์ข้อแรกคือเพื่อพัฒนาระบบ.... หรือการทำให้บรรลุถึงชื่อของการศึกษานั้น ๆ
๑.๓  ขอบเขตการดำเนินงาน  เป็นการกล่าวถึงขอบเขตของการเขียนความเรียงขั้นสูง ว่าจะจัดทำในส่วนใด ครอบคลุมเนื้อหาหรือ สิ่งที่ต้องการทำแค่ไหน การบอกขอบเขตทำให้งานถูกจำกัดให้แคบลง นอกจากนี้ควรกำหนดขอบเขตข้อมูลที่จะปรากฏในชิ้นงาน หรือในฐานที่จะใช้ทดสอบ
ในกรณีมีข้อจำกัดที่เกิดจากฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่คาดว่าจะใช้ในการพัฒนาชิ้นงาน ควรเขียนข้อจำกัดนั้นและให้เหตุผลประกอบด้วย
๑.๔  เครื่องมือในการดำเนินงาน  ให้กำหนดที่คาดว่าจะใช้เมื่อดำเนินการเขียนรายงาน
๑.๕  ขั้นตอนในการดำเนินงาน  ให้แบ่งการดำเนินงาน ตามวิธีของการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
        ๑.๕.๑  นำเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
        ๑.๕.๒  ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
        ๑.๕.๓  วิเคราะห์ข้อมูล
        ๑.๕.๔  ออกแบบวางแผนการทำงาน/ระบบ
        ๑.๕.๕  พัฒนา-ทดสอบประเมินผล
        ๑.๕.๖  นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
        ๑.๕.๗  จัดทำเอกสาร
๑.๖  ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ทำตารางแสดงระยะเวลาในการดำเนินงานการเขียนความเรียงขั้นสูง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยแสดงเป็นตารางกิจกรรม หรือ Gantt Chart
๑.๗  นิยามศัพท์เฉพาะ  ให้กำหนดหรือให้ความหมายของคำสำคัญหรือศัพท์เฉพาะเพื่อให้เข้าใจได้ถูกต้องตรงกัน
๑.๘  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ให้กล่าวถึงผลที่จะได้รับของการเขียนความเรียงขั้นสูง เมื่อทำสำเร็จว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยส่วนมากจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายงาน โดยผลที่คาดว่าจะได้รับข้อแรกก็คือ การบรรลุถึงชื่อของการเขียนความเรียงขั้นสูงนั้น ๆ  และต้องเป็นข้อความที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับและวัตถุประสงค์แต่ละข้อเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการพิจารณาในห้องสอบเพื่อบอกถึงการดำเนินการเขียนความเรียงขั้นสูงตามที่กำหนด การปรับปรุงแก้ไขในการ
สอบอนุมัติการเขียนความเรียงขั้นสูงถือเป็นข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการเขียนรายงาน
ความเรียงขั้นสูงต่อ ดังนั้น ก่อนตกลงใด ๆ  ต้องตระหนักว่าสิ่งใดสามารถเป็นไปได้ / เป็นไปไม่ได้ในศักยภาพส่วนตัวและภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ

๒.  บทที่ ๒ ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
   ในการเขียนความเรียงขั้นสูง ผู้ศึกษาจะต้องทำการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารบทความ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองกำลังทำอยู่ให้ได้มากที่สุด  เพื่อดูว่าสิ่งใดทำไปแล้วบ้าง มีข้อบกพร่องอย่างไร มีอะไรที่กำลังดำเนินอยู่หรือไม่ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านเห็นภาพรวม ๆ  เป็นการคัดเลือกเรื่องราวที่สำคัญ และเกี่ยวข้องในการรวบรวมเอกสารมาใช้อ้างอิง
ในการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ศึกษาควรกำหนดหัวข้อใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำไว้ก่อนว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ที่สามารถเกี่ยวโยง ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับเรื่องที่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่  จากนั้นจึงแบ่งออกเป็นข้อย่อย แต่อย่าให้ซ้ำซ้อน และควรมีความต่อเนื่อง สิ่งที่มีการค้นคว้าอยู่ก่อนแล้ว  ควรมีการจัดกลุ่มเอาไว้ด้วยกัน สิ่งใดที่เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันก็ควรเขียนแยกกันไว้ ผู้ศึกษาจะต้องคัดเลือกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันจริง ๆ  เท่านั้น และจะต้องนำเรื่องที่เป็นปัจจุบันที่สุดด้วย วิธีการเขียนควรเป็นการเขียนสรุปด้วยคำพูดของผู้ศึกษา ถ้าหากมีการคัดลอกจากต้นฉบับ ต้องมีการให้เครดิตผู้ที่ทำก่อนด้วย และต้องทำให้ถี่ถ้วน และต้องไม่ลืมเขียนชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สำนักพิมพ์ สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ ให้ผู้อ่านได้รับไปด้วย

๓.  บทที่  ๓ วิธีดำเนินการ  
               ควรประกอบด้วย ระเบียบวิธีในการจัดทำรายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการศึกษา วิธีการสร้างหรือผลิตชิ้นงาน  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล

๔.  บทที่  ๔ ผลการศึกษา  
               การรายงานผลการดำเนินงาน  โดยจัดหัวข้อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  การเสนอรายงานโครงการในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา โดยมีตาราง แผนภูมิ กราฟ หรือภาพอื่น ๆ  ที่ใช้ประกอบการอธิบาย  ในบทนี้จะนำเสนอ ผลที่ได้จากการดำเนินงาน  จะต้องนำเสนอวิธีการ และขั้นตอนการใช้งานในระบบนั้น ๆ  โดยมีการนำภาพ ขั้นตอนต่าง ๆ  พร้อมทั้งอธิบายการทำงานโดยละเอียด

๕.  บทที่  ๕  สรุปผลและข้อเสนอแนะ
      ๕.๑  สรุปผล
-  สรุปผลการศึกษาที่ได้จากบทที่ ๕  เอาเฉพาะที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของรายงาน
      ๕.๒  อภิปรายผล
-  อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของรายงาน  โดยนำเสนอเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับข้อค้นพบ
                  ของการศึกษา
       ๕.๓  ข้อเสนอแนะ
 -  เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนที่  ๓  ส่วนประกอบท้ายเล่ม
๑.  เอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ  โดยอาจรวบรวมเป็นบรรณานุกรม (Bibliography) หรือเอกสารอ้างอิง (References) ก็ได้
บรรณานุกรม ผู้เขียนอาจนำรายการเอกสารอื่นที่มิได้อ้างอิงในเนื้อหามารวบรวมไว้โดยเอกสารนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขียนและจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน  ดังนั้นบรรณานุกรมจึงอาจมีจำนวนมากกว่ารายการเอกสารที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหา
เอกสารอ้างอิง จะรวบรวมเฉพาะรายการที่ถูกอ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อเรื่องเท่านั้น  ดังนั้น จำนวนเอกสารอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม จึงมีจำนวนเท่ากับเอกสารที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหา
**  แต่การจัดทำการเขียนความเรียงขั้นสูง กำหนดให้นักศึกษา ใช้การอ้างอิงท้ายเล่มเป็นบรรณานุกรม (Bibliography)

๒.  ภาคผนวก
เป็นส่วนที่รายละเอียดปลีกย่อยของเนื้อหาที่ไม่จำเป็นต้องใส่ไว้ในเนื้อหามารวมไว้ตอนท้ายเล่มเพื่ออ้างอิงในรายละเอียด เท่าที่นักศึกษาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรายงานฉบับนั้น
การจะมีภาคผนวกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม หากมีให้เริ่มภาคผนวกในหน้าถัดจากบรรณานุกรมโดยมีข้อความว่า ภาพผนวกอยู่กลางหน้ากระดาษรายละเอียดในภาคผนวกให้แสดงในหน้าถัดไป หากมีความจำเป็นต้องแบ่งภาคผนวกออกเป็นภาคผนวกย่อย ให้แบ่งเป็นภาคผนวก  ก  ภาคผนวก  ข  ฯลฯ  โดยพิมพ์ชื่อภาคผนวกย่อยไว้กลางบรรทัดแรก การเริ่มภาคผนวกย่อยทุกครั้งให้ขึ้นหน้าใหม่

๓.  ประวัติย่อของผู้ศึกษา
เป็นหน้าที่แจ้งให้ทราบรายละเอียดส่วนตัวบางประการของผู้ศึกษา  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ต้องการติดต่อกับผู้ศึกษา เป็นส่วนที่อยู่ท้ายสุดของรายงาน


การอ้างอิงเอกสาร
การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม มีรายละเอียดดังนี้
๑.  การอ้างอิงเอกสาร
เอกสารต่างๆ ที่นำมาใช้ในการจัดทำปัญหาพิเศษ/กรณีศึกษาต้องมีการอ้างอิงไว้ในรายงาน และเอกสารทุกเล่มที่อ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อหาจะต้องปรากฏอยู่ในบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง ตามแบบฟอร์มการเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงเป็นการแจ้งให้ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อความ แนวคิด หรือข้อมูลใด ๆ  เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่บุคลากรหรือองค์การผู้เป็นเจ้าของข้อความ แนวความคิด หรือข้อมูลนั้น ๆ  รวมทั้งเป็นการสะดวกแก่ผู้อ่านที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดอื่น ๆ  จากแหล่งที่มา
การอ้างอิงจะปรากฏอยู่ในสองแห่ง คือ แห่งแรกจะปรากฏในตัวรายงานหลังข้อความหรือข้อมูลที่อ้างอิง ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าของเอสารที่อ้างอิงไว้ในวงเล็บกรณีที่ไม่อาจอ้างเลขหน้าได้ ก็ไม่ต้องอ้างเลขหน้า เช่น เอกสารที่อ้างไม่มีเลขหน้าหรือเป็นการสรุปแนวคิดจากเอกสารทั้งเล่ม แห่งที่สองจะปรากฏอยู่ในรายชื่อบรรณานุกรม  ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาเพียงพอที่ผู้อ่านจะสามารถติดตามศึกษาได้
ข้อความใด ภาพใด ตารางใดที่ต้องการอ้างอิง ให้ใส่ชื่อผู้แต่งที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อเอกสารอ้างอิงในวงเล็บหลังข้อความที่ต้องการอ้างอิงใต้ภาพและคำบรรยายภาพ หรือส่วนล่างของตารางแล้วแต่กรณี ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาพ (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายจุดคู่ (:) และหน้าที่อ้างอิง

หลักการอ้างอิงในเนื้อหา  มีรายละเอียดดังนี้
๑.  ผู้แต่ง  ๑ คน
๑.๑  ผู้แต่งคนไทย  แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย ให้ใส่ชื่อและสกุล ตามลำดับ ส่วนคำนำหน้าชื่ออื่น ๆ  ให้ตัดออก  ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ หรือคำเรียกทางวิชาชีพ  เช่น
นายแพทย์ ทันตแพทย์  เป็นต้น
ธีระ  รามสูตร  (๒๕๓๒ :  ๓๕-๓๘)
สมศักดิ์  ไพบูลย์  (๒๕๔๑ : ๒๖)
(ประสพ  รัตนากร, ๒๕๔๗ : ๑๑)
กรณีผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์  บรรดาศักดิ์  และสมณศักดิ์  ให้ระบุด้วย  ส่วนยศให้ใส่เฉพาะยศสุดท้ายเท่านั้น  เช่น
(พระธรรมปิฏก, ๒๕๔๐ : ๘)
(ม.ล.สุรสวัสดิ์  สุขสัวสดิ์, ๒๕๓๕ : ๑๓๐)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ (๒๕๔๐ : ๕๐๐)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒๕๓๙ : ๑๙๒)
พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ (๒๕๓๙ : ๑๐)
๑.๒  ผู้แต่งชาวต่างประเทศ  แต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ใส่เฉพาะชื่อสกุลเท่านั้น  (Anderson, 1992 : 19)

๒.  ผู้แต่ง  ๒  คน  ให้ระบุชื่อหรือชื่อสกุลผู้แต่งทั้งสองคนทุกครั้งที่มีการอ้างถึง
๒.๑  สำหรับเอกสารภาษาไทย
๒.๑.๑  ถ้าอ้างอิงผู้แต่งคนไทย  ให้ใช้คำว่า  “และ”  เชื่อมระหว่างผู้แต่งคนที่ ๑  และผู้แต่งคนที่ ๒
โยธิน  แสวงดี  และ  พิมลพรรณ  อิศรภักดี  (๒๕๓๓ : ๒๓-๒๕)
(อรรจน์  บัณฑิต  และ  รติรัตน์  มหาทรัพย์, ๒๕๕๐ : ๔๕)
๒.๑.๒  ถ้าอ้างอิงผู้แต่งชาวต่างประเทศ  ให้ใช้คำว่า  “และ”  เชื่อมระหว่างผู้แต่งคนที่ ๑  และผู้แต่งคนที่ ๒  เช่นกัน  โดยใช้เครื่องหมาย “&” เชื่อมระหว่างผู้แต่งคนที่ ๑ และผู้แต่งคนที่ ๒
กรีน  และ  แม็คครีนเนอร์  (Green & McCreaner, 1996 : 2-6)
(Anderson & Green, 2005 : 15)
   
๓.  ผู้แต่ง  ๓ - ๖
การอ้างครั้งแรกให้ระบุชื่อหรือสกุลผู้แต่งทุกคน  โดยผู้แต่งคนที่ ๑ ถึง ๕ ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค  (,)  ส่วนผู้แต่งคนสุดท้าย คั่นด้วยคำว่า  “และ”  สำหรับเอกสารภาษาไทย  และเครื่องหมาย  “&”  สำหรับภาษาอังกฤษ ส่วนการอ้างอิงครั้งถัดไป  ให้ระบุเฉพาะผู้แต่งคนแรก  ตามด้วยคำว่า  “และคณะ”  สำหรับเอกสารภาษาไทย  และ  คำว่า  “et al.”  สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ  ดังตัวอย่าง
(ทัดดาว  ผ่องพรรณ, รัตนากร  ชุติมา, ศุภวรรณ  สัจจานันท์  และ  ไพโรจน์  เพ็ญสุข, ๒๕๒๙ : ๑๐)...  [อ้างอิงครั้งแรก]…(ทัดดาว  ผ่องพรรณ  และคณะ, ๒๕๒๙ : ๑๕)...[อ้างอิงครั้งถัดไป]

๔.  ผู้แต่งมากกว่า  ๖  คน
การอ้างทุกครั้งให้ระบุเฉพาะชื่อหรือชื่อสกุลผู้แต่งคนที่  ๑  ตามด้วยข้อความ  “และคณะ” สำหรับเอกสารภาษาไทย  และคำว่า  “et  al”  สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ  ดังตัวอย่าง
ทัดดาว  ลออโรจน์วงศ์  และคณะ (๒๕๔๑ : ๒๕)
(Piot  et al., 1992 : 2)

๕.  ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน
ให้ระบุชื่อของสถาบันอย่างชัดเจน  เพื่อไม่ให้ผู้อ่านสับสนกับสถาบันอื่น ๆ  ที่อาจมีชื่อคล้าย ๆ  กัน  โดยมีหลักการดังนี้

๕.๑  ให้ระบุชื่อสถาบันตามที่ปรากฏ
(ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี, ๒๕๔๘ : ๑๒)
(สมาคมผู้ส่งออกไทย, ๒๕๓๘ : ๔)
สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (๒๕๓๙ : ๔๕)
๕.๒  ถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐ  ให้เริ่มต้นจากหน่วยงานใหญ่ไปหน่วยงานย่อยยกเว้นหน่วยงานที่มีผลงานเป็นที่รู้จักอาจลงจากหน่วยงานย่อยได้เลย  เช่น
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  คณะวิทยาศาสตร์,  ๒๕๔๒ : ๑)
(กรมศิลปากร, ๒๕๓๙ : ๑๐)
(กรมการฝึกหัดครู  กองการเจ้าหน้าที่, ๒๕๔๐ : ๑๘๙)

๖.  ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
๖.๑  ถ้ามีบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม  ให้ระบุชื่อหรือสกุลบรรณาธิการ  หรือผู้รวบรวมแทนชื่อหรือชื่อสกุลผู้แต่ง  และ  ระบุคำว่า  “บรรณาธิการ”  หรือ  “ผู้รวบรวม”  ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ  (...)  เสมอ  เช่น
(พงษ์เทพ  นนทนันท์  (บรรณาธิการ),  ๒๕๔๖ : ๑๐-๑๒)
(ศรีสุรางค์  ทรงสุวรรณ  (ผู้รวบรวม), ๒๕๓๙ : ๓๗)
๖.๒  ถ้าไม่มีทั้งบรรณาธิการหรือ  ผู้รวบรวม  ให้ใส่ชื่อเรื่องของบทความหรือชื่อเรื่องของหนังสือหรือเอกสารแทน  โดยอาจใส่ชื่อเรื่องที่สมบูรณ์หรือตัดให้สั้นลงตามด้วยเครื่องหมายจุลสามครั้ง  (...)  ก็ได้ สำหรับชื่อเรื่องของบทความให้ใส่ในเครื่องหมาย  อัญประกาศ  (“..........”)  เช่น
(“Mad cow”, 2001 : 3)
(“โรคเอดส์ในประเทศโลกที่สาม...”, ๒๕๔๒ : ๗)
ถ้าเป็นชื่อเรื่องของหนังสือหรือเอกสารให้พิมพ์เป็น  ตัวเอน  เช่น
(ลิลิตพระลอ, ๒๕๐๐ : ๑๕-๑๙)

๗.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
ให้ใส่  “ม.ป.ป.”  สำหรับเอกสารภาษาไทย  หรือ  “n.d.”  สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษแทนปีที่พิมพ์  ดังตัวอย่าง
คำนูน  สิทธิสมาน (ม.ป.ป.)
(พนัส  นาคินทร์, ม.ป.ป.)
(Viravaidya, n.d.)

๘.  การบรรยาย / อภิปราย / สัมภาษณ์
๘.๑  ถ้าต้องการอ้างอิงบทสัมภาษณ์  การบรรยายทางวิชาการ  หรือการอภิปรายทางวิชาการให้ใส่ชื่อผู้บรรยาย  ผู้ให้สัมภาษณ์  โดยระบุให้ทราบหลังชื่อว่าเป็นการบรรยายหรือสัมภาษณ์  เช่น
(ชวน  หลีกภัย, บรรยาย)
(แก้วสรร  อติโพธิ, สัมภาษณ์)
๘.๒  ถ้าเป็นเอกสารประเภทจดหมาย  บันทึกการสนทนา  บันทึกการสัมภาษณ์  ฯลฯ ให้ระบุชื่อผู้เขียน  ลักษณะพิเศษ  พร้อมกับวันที่  (ถ้ามี)  เช่น
(ชวน  หลีกภัย, สัมภาษณ์,  ๕  กันยายน  ๒๕๓๙)
(คุณหญิงปรียา  กุลละวนิช, สัมภาษณ์  ๑๕  เมษายน  ๒๕๔๕)
(Buch, Interview, May 7, 1995)

๙.  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๙.๑  การอ้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  วารสารอิเล็กทรอนิกส์  ให้อ้างอิงเหมือนกับเอกสารทั่วไป  โดยระบุชื่อหรือสกุลผู้แต่ง  ตามด้วยปีพิมพ์  และเลขหน้า (ถ้ามี)  ไว้ในวงเล็บตัวอย่าง เช่น
(จันทวรรณ  น้อยวัน,  ๒๕๔๘ : ๒๗-๓๐)
๙.๒  ถ้าต้องการอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซท์ทั้งเว็บไซท์  การอ้างอิงไม่จำเป็นต้องระบุรายการนี้ไว้ในรายการอ้างอิงท้ายเล่ม  ให้อ้างอิงที่อยู่ของเว็บไซท์  (URL)  แทน  ตัวอย่างเช่น
...การจัดการแฟ้มข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มข้อมูลและของแฟ้มข้อมูล  (http://www.uni.net.th/)

การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม
การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม  เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ  โดยอาจรวบรวมเป็นบรรณานุกรม  (Bibliography) หรือเอกสารอ้างอิง  (References)  ก็ได้

หลักทั่วไป>>>    ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์ (ครั้งที่  ๒  เป็นต้นไป).//สถานที่พิมพ์:/
                ///////สำนักพิมพ์.
 
หมายเหตุ  เครื่องหมาย  “/”  ในตัวอย่าง  เป็นการบอกถึงการเว้นระยะของรายการแต่ละรายการเท่านั้น  ในการเขียนรายงานไม่ต้องใช้  “/”
๑.  ชื่อผู้แต่ง
๑.๑  ผู้แต่งคนไทย  แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย
       ให้ใส่ชื่อและชื่อสกุลตามลำดับ  โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ  ยศ  ตำแหน่ง  หรือ
คุณวุฒิ  ยกเว้น  ราชทินนาม  ฐานันดรศักดิ์  ให้นำไปใส่ท้ายชื่อสกุล  โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค  (,)  คั่นระหว่างชื่อกับราชทินนามและฐานันดรศักดิ์  ส่วนสมศักดิ์ให้คงรูปตามเดิม  ดังตัวอย่าง
        สัญญา  ธรรมศักดิ์
        ประเวศ  วะสี
        สุขุมพันธ์  บริพัตร,ม.ร.ว.
๑.๒  ผู้แต่งชาวต่างประเทศหรือผู้แต่งคนไทยที่แต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศให้ขึ้นต้นด้วย  ชื่อสกุล  ตามด้วยตัวอักษรย่อของชื่อต้น  ชื่อกลาง  (ถ้ามี)  และใช้เครื่องหมายจุลภาค  (,)  คั่นระหว่างชื่อสกุลและอักษรย่อของชื่อต้น  ชื่อกลาง เช่น
         Alleyne, R.L.
         Panyarachun,A.
๑.๓  หนังสือที่มีบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมและต้องการอ้างถึงหนังสือทั้งเล่ม
       หนังสือที่มีบรรณาธิการ  (Editor)  ให้เขียนชื่อสกุลบรรณาธิการแทนผู้แต่ง  และระบุคำว่า  “บรรณาธิการ”  หรือ  “Ed.”  หรือ  “Eds.”  ไว้ท้ายชื่อหรือชื่อสกุลบรรณาธิการโดยใส่เครื่องหมายวงเล็บ  ( )  เช่น
         สมจิตร  หนุเจริญกุล.  (บรรณาธิการ)
         Ray, L.  (Ed.)
         Stock, G., & Campbell, J.   (Eds.)
หนังสือที่มีผู้รวบรวม  (Compiler)  ให้ใส่คำว่า  “ผู้รวบรวม”  หรือ  “Comp.”  หรือ  “Comps.”  ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ  ( )  ต่อท้ายชื่อหรือชื่อสกุลผู้รวบรวม  เช่น
         สมพันธ์  เตชะอธิก.  (ผู้รวบรวม)
         Hernon, P.  (Comp.)


๑.๔  ผู้ที่แต่งที่เป็นสถาบัน
         ๑.๔.๑  สำหรับเอกสารภาษาไทย  ให้ลงชื่อสถาบันนั้น ๆ  ตามที่ปรากฏในเอกสารและเว้นวรรค จากหน่วยใหญ่  ไปหาหน่วยงานย่อย  เช่น
         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  คณะวิทยาศาสตร์  โปรแกรมวิชาสุขศึกษา
        ธนาคารแห่งประเทศไทย
        สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๑.๕  ผู้แต่ง  ๒  คน
       ให้ใส่ชื่อและชื่อสกุลทั้งสองคนตามลำดับที่ปรากฏ  โดยระหว่าผู้แต่งคนที่ ๑  และผู้แต่งคนที่ ๒  ให้เชื่อมด้วยคำว่า  “และ”  สำหรับเอกสารภาษาไทย  หรือเครื่องหมาย “&”  สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ  เช่น
       สุวัฒนา  วิบูลย์เศรษฐ์  และเกื้อ  วงศ์บุญสิน
        Fukutake,T., & Marioka,K.
๑.๖  ผู้แต่ง  ๓ - ๖  คน
      ให้ใส่ชื่อหรือชื่อสกุลผู้แต่งคนแรก  คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)  แล้วจึงใส่ชื่อคนที่สองไปเรื่อย ๆ  จนถึงคนที่  ๕  แล้วจึงเชื่อมด้วยคำว่า  “และ”  หรือ  “&”   ก่อนใส่ชื่อหรือชื่อสกุลผู้แต่งคนสุดท้าย  เช่น
        ทัดดาว  ผ่องพรรณ,  รัตนากร  ชุติมา,  ศุภวรรณ  สัจจานันท์  และไพโรจน์  เพ็ญสุข
        ทัดดาว   ผ่องพรรณ, รัตนากร  ชุติมา,  ศุภวรรณ  สัจจานันท์,  ไพโรจน์  เพ็ญสุข,
        สมศรี  สุขโข  และ  ลออ  อยู่สวัสดิ์
                       Mann, J.M., Tarantola, D.J.,  Netter., T.W., Sande, P., Volberding, A., & Berger,j.
๑.๗  ผู้แต่งมากกว่า  ๖  คน
       ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลผู้แต่งคนแรก  คนที่สองไปเรื่อย ๆ  จนถึงคนที่  ๖  คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค  (,)  จากนั้นให้ระบุคำว่า  “และคณะ”  หรือ  “et al.”  แทนคนที่  ๗  เป็นต้นไปเช่น  
       ทัดดาว  ผ่องพรรณ,  รัตนากร  ชุติมา,  ศุภวรรณ  สัจจานันท์,  ไพโรจน์  เพ็ญสุข,
       สมศรี  สุขโข,  ลออ  อยู่สวัสดิ์  และคณะ
       Netti, B.P., Algatt-Bergstrom, P.J., sande, P., Wollan, P., Greco, M.,
                     Mann, J.M., etal.๒.  ปีที่พิมพ์
๒.๑  ให้ระบุเฉพาะตัวเลขปี  พ.ศ.  ที่พิมพ์หนังสือเล่มนั้นสำหรับเอกสารภาษาไทย  หรือ ค.ศ.  สำหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ  ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ  (  )  ต่อจากชื่อผู้แต่ง  โดยไม่ต้องระบุคำว่า  พ.ศ.  หรือ ค.ศ.  เช่น
         Spencer, M. (1996).
         ประเวศ  วะสี.  (๒๕๔๑).

ข้อสังเกต     การอ้างปีที่พิมพ์ ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังเครื่องหมายวงเล็บ  (  )  เสมอ

๓.  ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง
๓.๑  ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง  (Title  of Publication)
        ให้ใส่ชื่อเต็มตามที่ปรากฏในเอสาร  โดยให้พิมพ์เป็นตัวเอน (Ltalic) หรือ ตัวหนา (Bold)  ก็ได้  และถ้าใช้รูปแบบใดให้ใช้รูปแบบนั้นตลอดทั้งเล่ม  สำหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ  ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่  ส่วนคำอื่น ๆ  ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็กยกเว้นกรณีที่เป็นชื่อเฉพาะ  เช่น
        เทียนฉาย  กีระนันท์.  (๒๕๔๒).  การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน:  แนวคิดเชิงทฤษฎี.
        กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
        Levy,J.A.  (1998). HIV  and the pathogenesis of AIDS.  Washington, DC: ASM
        Press.
๓.๒  ถ้ามีชื่อเรื่องรอง  (Sub-title  หรือ  Two – part Title)
         ให้ใส่ชื่อเรื่องรองตามหลังชื่อเรื่อง  คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค  (:)  กรณีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ  ให้พิมพ์อักษรตัวแรกคำแรกของชื่อเรื่องรองเป็นตัวพิมพ์ใหญ่  ส่วนคำอื่น ๆ  ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็กเช่นเดียวกัน ยกเว้นกรณีที่เป็นชื่อเฉพาะเช่น
         ปรีชา  จำปารัตน์  และ  ไพศาล  ชัยมงคล.  (๒๕๒๐).  การบริหารพัสดุ:ทฤษฎี
         และปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
         Banta, G.R. (1982).  Asian  cropping  systems  research:
         Microeconomic evaluation  procedures.  Ottawa:  International
         Development  Research  Center.

๔.  ครั้งที่พิมพ์
ให้ใส่ครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่  ๒  ขึ้นไป  ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ระบุลำดับที่ของการนับตัวเลขด้วย  เช่น
เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่  ๒.
Harry  Potter.  5 th  ed.
หากมีข้อความระบุการปรับปรุงแก้ไข (Revised) หรือการแก้ไขเพิ่มเติม (Enlarged)  ให้ใส่ไว้ด้วย  เช่น
พิมพ์ครั้งที่  ๒   2 th  ed.
พิมพ์ครั้งที่  ๓  ฉบับปรับปรุง 3 th  rev.ed.
พิมพ์ครั้งที่  ๒  แก้ไขเพิ่มเติม 2 th  rev.& enl.ed.

ข้อสังเกต  ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค  ( . )  หลังครั้งที่พิมพ์ทุกครั้ง

๕.  สถานที่พิมพ์
๕.๑  ให้ระบุชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักพิมพ์ตามที่ปรากฏในเอกสารถ้ามีหลายเมือง  ให้ใส่ชื่อแรกเท่านั้น  ในกรณีที่มีชื่อเมืองซ้ำกันหรือเป็นเมืองที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ให้ระบุอักษรย่อหลังชื่อเมืองด้วย  โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค  (,)  เช่น
         กรุงเทพฯ
         New  York
         Princeton,  Nj.
๕.๒  ถ้าไม่ปรากฏชื่อเมืองให้ใส่  “ม.ป.ท.”  หมายถึง ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์  สำหรับเอกสารภาษาไทย  หรือ  “n.p.”  หมายถึง  no place  สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษแทน  โดยใส่ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [  ]  เช่น
         [ม.ป.ท.]
         [n.p.]

ข้อสังเกต  ให้ใส่เครื่องหมายทวิภาค  (:)  หลังสถานที่พิมพ์ทุกครั้ง

๖.  สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์
๖.๑  ให้ระบุตามที่ปรากฏในหน้าปก  หากมีทั้งชื่อสำนักพิมพ์  และชื่อโรงพิมพ์ให้ใส่ชื่อสำนักพิมพ์
๖.๒  ถ้ามีหลายสำนักพิมพ์ ให้ใส่ชื่อสำนักพิมพ์แรกหรือชื่อสำนักพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยตัวหนา หรือตัวใหญ่เป็นพิเศษ
๖.๓  ถ้าไม่ปรากฏชื่อสำนักพิมพ์ทั้งในปกหน้าปกใน  หลังหน้าปกใน  ให้ใส่ชื่อโรงพิมพ์แทน  เช่น  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว  เป็นต้น
๖.๔  ถ้าเป็นสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยสถาบัน  เช่น  หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ  ให้ใส่ชื่อสถาบัน  เช่น
         คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
         มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๖.๕  คำประกอบทั้งหลาย  เช่น  บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, Incorporation, Limited,Ltd.  ให้ตัดออก เช่น
         สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช  จำกัด  ให้ใช้คำว่า  ไทยวัฒนาพานิช
         Longman  Group Ltd.  ให้ใช้คำว่า  Longman  Group
ยกเว้นโรงพิมพ์ให้ใส่โรงพิมพ์ด้วย  เช่น  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
๖.๖  ไม่ปรากฏชื่อสำนักพิมพ์  หรือโรงพิมพ์  ให้ระบุคำว่า  “ม.ป.พ”  หรือ  “n.p.”  โดยระบุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม  เช่น  [ม.ป.พ.]  หรือ  [n.p.]

ข้อสังเกต  ให้ปิดท้ายส่วนสถานที่พิมพ์ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค  (.)  เสมอ

รูปแบบการลงรายการส่วนท้ายเล่มและตัวอย่
๑.  หนังสือทั่วไป
๑.๑  ผู้แต่ง  ๑  คน

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์(ครั้งที่  ๒ เป็นต้นไป).//สถานที่พิมพ์:////////สำนักพิมพ์.

         ๑.๑.๑  ผู้แต่งทั่วไป
อมรา  คัมภิรานนท์.  (๒๕๔๐).  พันธุศาสตร์ของเซลล์.  กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Whitfielf,P.  (1998).  Evolution : The  greatest story  ever  told.  London:
Marshell  Publishing.
         ๑.๑.๒  ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์/บรรดาศักดิ์
พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์  ปยุตโต).  (๒๕๔๑).  ธรรมะกับการทำงาน.  พิมพ์ครั้งที่ ๕.
กรุงเทพฯ : สหธรรมิก.
วิจิตรวาทการ, หลวง.  (๒๕๔๑).  ทางสู้ในชีวิต.  กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊ค.
อากาศดำเกิง  รพีพัฒน์,ม.จ.  (๒๕๔๑).  ละครชีวิต.  กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า.


๑.๒  ผู้แต่ง  ๒  คน

                ผู้แต่งคนที่  ๑/และหรือ&/ผู้แต่งคนที่  ๒.//(ปีพิมพ์).//ครั้งที่พิมพ์  (ครั้งที่ ๒///////เป็นต้นไป).//สถานที่พิมพ์:สำนักพิมพ์.


เชาว์  ชิโนรักษ์  และ  พรรณี  ชิโนรักษ์.  (๒๕๒๘).  ชีววิทยา  ๓.  พิมพ์ครั้งที่  ๕.
กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น
Levetin, E., & Mcmahon, k.  (๒๐๐๓).  Plants and society.  3 rd  ed.  Boston:
McGraw-Hill.

๑.๓  ผู้แต่ง  ๓ - ๖  คน

                  ผู้แต่งคนที่ ๑,  ผู้แต่งคนที่ ๒,.............., และหรือ&/ผู้แต่งคนที่  ๖.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง./////////ครั้งที่พิมพ์  (ครั้งที่ ๒  เป็นต้นไป).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
 

Feber, M., Manstettan,R., &  Proops, J.  (1996).  Ecological:  Concepts  and  Methods.
Cheltenham: Elgar.

๑.๔  ผู้แต่งมากกว่า  ๖ คน

ผู้แต่งคนที่ ๑, ผู้แต่งคนที่ ๒,.......,ผู้แต่งคนที่ ๖/และคณะหรือet  al.//(ปีพิมพ์)./////////ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์  (ครั้งที่  ๒ เป็นต้นไป).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.


ธงชัย  คืนถิ่น,  พิภพ  ธงธวัชชัย,  สุธี  แซ่ลิ้ม,  นพชัย  เดชอุดม,  พงษ์พันธ์  วรพัฒน์,
ศิริ  ดิถีเจริญ และคณะ.  (๒๕๔๓).  การพัฒนารูปแบบการดูแลจากคนในครอบครัวของผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง.  นครราชสีมา : สีมาการพิมพ์.

๑.๕  ผู้แต่งที่เป็นสถาบันหรือเป็นนิติบุคคล


                                ชื่อสถาบัน.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์  (ครั้งที่  ๒  เป็นต้นไป).//สถานที่พิมพ์:////////สำนักพิมพ์.


กรมการศาสนา. (๒๕๔๒).  วัดธรรมกาย.  กรุงเทพฯ:  กรมฯ.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ.  (๒๕๔๑).  สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออก  พ.ศ. ๒๕๔๑.  กรุงเทพฯ:  กองฯ.
Office of the National  Culture  Commision  (ONCC).  (1990).  Eassay  on  cultural
Thailand.  Bangkok:  ONCC.

๑.๖  หนังสือที่มีบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมและต้องการอ้างหนังสือทั้งเล่ม


                     ชื่อผู้แต่ง.//(บรรณาธิการ).//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์  (ครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป)./////////สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

พิทยา  ว่องกุล.  (บรรณาธิการ).  (๒๕๔๑).  ไทยยุควัฒนธรรมทาส.  กรุงเทพฯ:
โครงการวิถีทรรศน์.

๑.๗  ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

                  ชื่อเรื่อง.//(ปีพิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี.

๒.  วิทยานิพนธ์

                ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ปริญญา.....///////สาขาวิชา..........ชื่อสถาบัน.

๑)  ปีพิมพ์  วิทยานิพนธ์ภาษาไทยระบุเป็นพุทธศักราช  ถ้าเป็นภาษาอังกฤษระบุเป็นคริสต์ศักราช
๒)  ใส่ข้อมูลระบุชื่อปริญญา  สาขาวิชา  และสถาบันการศึกษา
สมพร  อินทะกนก.  (๒๕๔๘).  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ด้วยกระบวนการสอนของ เฮวินส์.  วิทยานิพนธ์ปริญญาคุรุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและ การสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.


๓.  บทความในวารสาร และหนังสือพิมพ์
๓.๑  บทความในวารสาร
        วารสาร  (Journal) เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีกำหนดออกที่แน่นอนและระบุปีที่  เล่มที่ไว้ชัดเจน  ซึ่งในวารสาร  ๑  ฉบับ  จะประกอบด้วยบทความหลาย ๆ  บทความ

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที  (ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฏ.


๑)  ผู้เขียนบทความ  ปีที่พิมพ์  ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ  บทความที่เป็นภาษาอังกฤษ  แม้จะตีพิมพ์ในวารสารภาษาไทยก็ให้เขียนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ
๒)  ชื่อบทความ  ให้พิมพ์ตัวพิมพ์ธรรมดา  (Normal)
๓)  ชื่อวารสาร  ให้ใช้ชื่อเต็ม  ห้ามใช้คำย่อ  นอกจากชื่อวารสารนั้นปรากฏเป็นคำย่อยู่แล้ว
ให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์หนา  (Bold)  หรือ ตัวพิมพ์เอน  (Italic)
๔)  ชื่อวารสาร  และปีที่  (Vol.)  สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษให้พิมพ์ด้วย  ตัวพิมพ์หนา  (Bold)  หรือตัวพิมพ์เอน  (Italic) อักษรตัวแรกของคำทุกคำให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น คำนำหน้า  หรือคำเชื่อม เช่น  บุพบท  หรือสันทาน  เป็นต้น
๕)  เลขที่หน้าปรากฏ  ให้ระบุว่าบทความนั้นปรากฏอยู่ในเลขหน้าใดของวารสารโดยไม่ต้องมีคำว่า “หน้า”  หรือ  “P”  หรือ  “PP.”
จีรรัตน์  นามประดิษฐ์,  มานิตย์  โฆษิตตระกูล,  สุมน  มาสุธน  และ กวิศร์  วานิชกุล.
(๒๕๔๕).  การเจริญเติบโตของผลกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้ายที่ได้รับและไม่ได้รับการห่อ:
ลักษณะภายนอก.  วิทยาศาสตร์  มข.,  ๓๐  (๓),  ๑๙๙-๒๑๑.
วิชาญ  เตชิตธีระ.  (๒๕๔๐).  เอกภาพกับชีวิต.  วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, ๗(๓), ๑๒-๑๕
Klimoski,  R.,&  Palmer, S. (๑๙๙๓).  The  ADA and  the  hiring  Process  in  organization.  Consulting  Psycology  Journal:  Practice  and  Research,  ๔๕ (๒),
 ๑๐-๓๖.

๓.๒  บทความในหนังสือพิมพ์

                            ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์,วัน  เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้า.

๑)  การระบุหน้า  ให้ใส่คำว่า  “หน้า”  หรือ  “P”  หรือ  “PP”  ด้วย
๒)  ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อบทความแทนชื่อผู้แต่ง
ไตรรัตน์  สุนทรประภัสสร. (๒๕๔๐,๘  พฤศจิกายน).  อนาคตจีน-อเมริกา.  เดลินิวส์,
หน้า  ๖.
อานันท์  ปันยารชุน.  (๒๕๔๑,๒๙  มีนาคม – ๑ เมษายน).  ธรรมรัฐกับอนาคตของ
ประเทศไทย.  ฐานเศรษฐกิจ,  หน้า  ๙.

๔.  รายงานการประชุมทางวิชาการและเอกสารประกอบการประชุม
๔.๑  บทความในรายงานการประชุมทางวิชาการ
รายงานการประชุมทางวิชาการ  เป็นเอกสารที่รวบรวมผลงานหลาย ๆ  เรื่องจากผู้เขียนผลงานหลาย ๆ  คนจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม  การประชุมเหล่านั้นอาจจัดเป็นครั้งคราว หรือจัดเป็นประจำ   รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงรายละเอียดดังนี้
๑)  ปีพิมพ์ให้ระบุปีจัดพิมพ์รายงาน  ไม่ใช่ปีของการประชุม
๒)  ชื่อการประชุมให้ใส่ชื่อเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร
๓)  ในส่วนของสำนักพิมพ์ถ้าไม่ปรากฏ  ให้ระบุหน่วยงานที่จัดการประชุมครั้งนั้น  พร้อมด้วยสถานที่จัดประชุม
สุชน  ตั้งทวีวิพัฒนา  และ  บุญล้อม  ชีวะอิสระกุล.  (๒๕๓๓).  การใช้เมล็ดทานตะวันเป็น
แหล่งโปรตีนและพลังงานในอาหารสัตว์ปี. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ ๒๘ (สาขาสัตวศาสตร์และประมง),  หน้า  ๔๗-๕๙.  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
แน่งน้อย  ย่านวารี.  (๒๕๔๙).  ปรากฏการณ์วิทยา, แนวคิดและการนำไปใช้ในการวิจัย.
ในรายงานสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,  หน้า  ๓๑-๔๔.  อุดรธานี:  สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
๔.๒  เอกสารประกอบการประชุม
เทียนฉาย  กีระนันท์.  (๒๕๔๖).  การเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยรัฐเพื่อเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  และสภาผู้บริหารหลักสูตรการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย  วันที่  ๒๒ – ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๔๖  ณ  ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี  นนทบุรี.

๕.  เอกสารอัดสำเนาหรือเอกสารไม่ได้ตีพิมพ์
เอกสารอัดสำเนาหรือเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่  ให้ใช้แบบแผนเดียวกับการอ้างอิงหนังสือ  แต่ให้ใส่ชื่อเอกสารอัดสำเนา  หรือเอกสารเหล่านั้นไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ  (“.......”)
แทนการพิมพ์ด้วยตัวเอนหรือตัวหนา  และวงเล็บคำว่า “เอกสารอัดสำเนา”  ไว้ท้ายสุด
สำนักงาน  ก.พ.  (๒๕๓๗).  “ข้อบังคับ  ก.พ.  ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.  ๒๕๒๗”  กรุงเทพฯ: สำนักงานฯ.  (เอกสารอัดสำเนา)
อัมพร  ศุภชาติวงศ์.  [ม.ป.ป.].  “การฝึกอบรม”  กรุงเทพฯ:  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (เอกสารอัดสำเนา)

๖.  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

                                 ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.//(ปี,/วัน/เดือนที่สัมภาษณ์).//ตำแหน่ง  (ถ้ามี).//สัมภาษณ์.

ชวน  หลีกภัย.  (๒๕๔๓,  ๑๒  เมษายน).  นายกรัฐมนตรี.  สัมภาษณ์.
ธีรยุทธ์  เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา.  (๒๕๓๘, ๑๒  ตุลาคม).  ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  สัมภาษณ์.
สมควร  ดีประเสริฐ.  (๒๕๔๒,  ๑๑  มิถุนายน).  ราษฎรหมู่บ้านโนนม่วง  ต.ศิลา  อ.เมือง
จ.ขอนแก่น.  สัมภาษณ์.

๗.  สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย  วัสดุที่ไม่ตีพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่มีคุณค่าทางการศึกษา  สื่อประเภทนี้บางครั้งจำเป็นต้องอ้างอิงเพื่อประกอบการนำเสนอเนื้อหา

ชื่อผู้จัดทำ.//(ปีที่จัดทำ).//ชื่อเรื่อง.//[ประเภทสื่อ].//สถานที่ผลิต.//หน่วยงานที่ผลิต,///////รายละเอียดของวัสดุนั้น ๆ.


๑)  ปีที่จัดทำ  หมายถึง  ปีที่ผลิตหรือปีที่เผยแพร่สื่อ
๒)  ชื่อเรื่อง  ให้ระบุชื่อสื่อ  เช่น  ชื่อไฟล์  ชื่อโปรแกรม  ชื่อวีดีทัศน์  ลักษณะเดียวกับชื่อหนังสือ
๓)  ประเภทสื่อ  ให้ระบุลักษณะของสื่อนั้น ๆ
๔)  สถานที่เผยแพร่  สถานที่ผลิต  ถ้ามีสถานที่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสถานที่เผยแพร่เป็นสถานที่เดียวกับที่ผลิต  ให้ระบุแต่เพียงชื่อเดียว

๗.๑  วีดีทัศน์
สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติภาพ.  (๒๕๔๔).  พลังงานนิวเคลียร์: พลังที่ขับเคลื่อนเอกภพ.  [วีดีทัศน์].  กรุงเทพฯ :   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ.  ๑ ม้วน  (๓๐  นาที)

๗.๒  แผนที่
กรมอุทกศาสตร์  ราชนาวีไทย.  (๒๕๓๐).  ประเทศไทย : อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก: เกาะช้างถึงเกาะยอ.  [แผนที่].  กรุงเทพฯ:  กรมอุทกศาสตร์ราชนาวีไทย.  ๔๓x๕๘  ซม.

๗.๓  ซีดีรอม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  (๒๕๔๔).  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.  [ซีดีรอม].
กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวฯ.

๘.  อินเทอร์เน็ต
๘.๑  เอกสาร/สารสนเทศที่ได้รับจากเว็บไซต์

                              ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเอกสาร.(ออนไลน์). //สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,/จาก//แหล่งที่สืบค้น

ประสพ  รัตนากร. (๒๕๔๘).  ใจเขาใจเรา. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ  ๓  ธันวาคม  ๒๕๔๘,  จาก Htpp://www.bnn.go.th/files/library/c-a๐๓.htm

๘.๒  เอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนและไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

                              ชื่อเอกสาร.//[ม.ป.ป.].//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,/จาก/แหล่งที่เข้าถึงได้

ประวัติการเมืองไทย.  [ม.ป.ป.]  สืบค้นเมื่อ ๑  สิงหาคม  ๒๕๔๕,  จาก
http://www.parliament.go.th/files/library/t-b๐๓.htm

การจัดเรียงและการพิมพ์รายการอ้างอิงท้ายเล่ม
๑.  รายการเอกสารทุกชิ้นที่ถูกอ้างไว้ในส่วนเนื้อเรื่องให้นำมารวบรวมไว้ในส่วนท้ายเรื่องภายใต้หัวข้อ  เอกสารอ้างอิง
๒.  จัดเรียนรายการเอกสาร มีหลักการเรียง  ดังนี้
๒.๑  ใช้หลักการเรียงแบบพจนานุกรม  กรณีที่มีทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ให้เรียงรายการเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนจนหมด  แล้วจึงเรียงรายการเอกสารภาษาอังกฤษ
๒.๒  กรณีชื่อผู้แต่งซ้ำกัน  หรือผู้แต่งคนเดียวกัน  ให้จัดเรียงรายการเอกสารตามลำดับปีพิมพ์  หากปีพิมพ์ซ้ำกันให้ระบุตัวอักษรชื่อเรื่อง  หากผู้แต่งคนเดิมมีทั้งรายการเอกสารที่แต่งคนเดียวและแต่งร่วมกับบุคคลอื่น  ให้จัดเรียงรายการเอกสารที่แต่งคนเดียวก่อนแล้วจึงตามด้วยรายการแรก  รายการต่อ ๆ  ไป  ให้ใช้เครื่องหมายขีดเส้นใต้  Underline  พิมพ์ติดต่อกัน  ๖-๘  ครั้งและจบด้วยเครื่องหมายมหัพภาพ  (.)  หรือเครื่องหมายจุลภาค  (,)  แล้วแต่กรณี  ดังตัวอย่าง
ประเวศ  วะสี.  (๒๕๓๙).  พุทธศาสนากับ...
_______.  (๒๕๔๑).  ประชาคม...
_______.  และ  ทานากะ,  วาย.  (๒๕๓๓).  การพัฒนา...
_______.  และ  อคิน  รพีพัฒน์, ม.ร.ว.  (๒๕๓๖).  ชุมชุน...
การใส่เครื่องหมาย ____.  ใช้กับผู้แต่งคนแรกเท่านั้น
๓.  หลักการพิมพ์ที่ควรทราบ
๓.๑  พิมพ์เครื่องหมายใด ๆ  ต่อท้ายข้อความโดยไม่ต้องเว้นวรรค  โดยหลังเครื่องหมายมหัพภาค  (.)  ให้เว้น  ๒  ช่วงตัวอักษร  ยกเว้นหลังชื่อต้นและชื่อกลางให้เว้น ๑  ช่วงตัวอักษร  หลังเครื่องหมายจุลภาค (,)  เครื่องหมายทวิภาค  (:)  และเครื่องหมายอัฒภาค  (;)  ให้เว้น  ๑  ช่วงตัวอักษร ดังตัวอย่าง
๓.๒  หากพิมพ์ข้อความไม่พอใน   ๑  บรรทัด  เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ให้ย่อหน้าล้ำเข้าไป  (Indent)  ๕ – ๗  ช่วงตัวอักษร  เช่น
อาทิตย์  กันธินาม.  (๒๕๔๘).  สภาพและปัญหาการดำเนินงานฝ่ายบริการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดหนองคาย  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ย่อหน้า)

รูปแบบการพิมพ์
ตัวอักษร
๑.  พิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรสีดำ  คมชัด
๒.  ลักษณะตัวอักษร  (Font)  อาจใช้แบบคอร์เดีย  นิว  (Cordia  New),  อังสนา  นิว
(Angsana  New),  หรือ บราวาวเลีย  นิว  (Browallia  New)  แบบใดแบบหนึ่งตลอดทั้งเล่ม
๓. ใช้ขนาด  ๒๐  พอยท์  แบบตัวพิมพ์หนา  (Bold)  ในการพิมพ์ชื่อบท
๔. ใช้ขนาด  ๑๘  พอยท์  แบบตัวพิมพ์หนา  (Bold)  ในการพิมพ์หัวข้อใหญ่
๕. ใช้ขนาด  ๑๖  พอยท์  แบบตัวพิมพ์หนา  (Bold)  ในการพิมพ์หัวข้อย่อยและชื่อตาราง
(ตามความเหมาะสม)
๖. ใช้ขนาด  ๑๖  พอยท์  แบบตัวพิมพ์ธรรมดา  (Normal)  ในการพิมพ์เนื้อหา

กระดาษพิมพ์
๑.  กระดาษพิมพ์ ใช้กระดาษสีขาวขนาดมาตรฐาน A4
๒.  พิมพ์หน้าเดียวด้วยตัวพิมพ์สีดำขนาดมาตรฐานชนิดเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
๓.  ต้องมีความประณีตทั้งในเรื่องวัสดุ  การพิมพ์  การขึ้นต้นประโยคใหม่  ไม่มีรอยขีดฆ่าขูดลบ  ไม่ควรพิมพ์ตกหรือพิมพ์เพิ่มไว้เหนือหรือใต้บรรทัด  และไม่ต้องเพิ่มลวดลาย สีสันใด ๆ

การเว้นระยะขอบกระดาษ (imagination)
กำหนดให้เว้นระยะขอบกระดาษสำหรับพิมพ์รายงาน ดังนี้
๑.  เว้นระยะจากขอบบนของกระดาษลงมาถึงข้อความบรรทัดแรก  ๑.๕  นิ้ว
๒.  เว้นระยะจากขอบล่างของกระดาษลงถึงข้อความบรรทัดสุดท้าย  ๑  นิ้ว
๓.  เว้นระยะจากขอบซ้ายของกระดาษถึงอักษรตัวแรกของแต่ละบรรทัด เรียกว่าแนวกั้นหน้า  ๑.๕  นิ้ว
๔.  เว้นระยะจากขอบขวาของกระดาษถึงอักษรตัวสุดท้ายของแต่ละบรรทัด เรียกว่ากั้นหลัง  ๑  นิ้ว
๕.  ส่วนที่เป็นบทที่  ของการขึ้นบทใหม่แต่ละบท ให้เว้นระยะจากขอบบนของกระดาษถึงข้อความที่เป็นบทที่ จำนวน  ๒  นิ้วเสมอการเว้นระยะในการพิมพ์
การย่อหน้า  ให้เว้นระยะเท่ากับ ๑.๘ ซม.  หรือ ๘ ช่วงตัวอักษร  โดยเริ่มพิมพ์ช่วงอักษรตัวที่ ๙


การพิมพ์เลขหน้า
๑.  ส่วนที่ ๑  คือตั้งแต่ปกในถึงสารบาญ  ใช้ตัวอักษร ก  ข  ค  ง  ไปเรื่อย ๆ   (โดยยกเว้นตัวอักษร ฃ และ ฅ) ที่กึ่งกลางหน้ากระดาษด้านบน  และให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน  ๑  นิ้ว
๒.  ส่วนที่ ๒  คือส่วนของเนื้อหา  ให้ใช้เลขอารบิคทั้งหมด  เช่น  1  2  3  แสดงหน้าการพิมพ์ติดต่อกันไปจนจบเนื้อหา  ให้พิมพ์ตัวเลขกำกับที่กระดาษด้านบนขวา
๓.  ส่วนที่ ๓  คือส่วนที่เป็นบทที่(หน้าแรกของแต่ละบท)  ไม่ต้องใส่เลขหน้า  แต่ให้นับหน้ารวมไปด้วย


- ตัวอย่างส่วนประกอบของรายงาน


                                                               (ปกนอก)(ชื่อเรื่อง ภาษาไทย)..................................................................
(ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ)..............................................................

(ชื่อนักเรียน)..............................................................

ความเรียงขั้นสูงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ I20207
  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
                           (ปกใน)
(ชื่อเรื่อง ภาษาไทย)..................................................................
(ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ)..............................................................

(ชื่อนักเรียน)..............................................................
ความเรียงขั้นสูงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ I20207
  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

(หน้าบทคัดย่อภาษาไทย)
ชื่อรายงาน .................................................................................................................
.................................................................................................................
ผู้ศึกษา .................................................................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษา .................................................................................................................
ปีการศึกษา 255
เว้น  1  บรรทัดพิมพ์
บทคัดย่อ
        เว้น  1  บรรทัดพิมพ์
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................(หน้ากิตติกรรมประกาศ)


กิตติกรรมประกาศ

เว้น  1  บรรทัดพิมพ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


               (ชื่อนักเรียน)ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการเขียงความเรียงขั้นสูงฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง  จาก  คุณครูไพรัช  เหลืองอิงคะสุต     ในการให้คำแนะนำด้านต่างๆ  และตรวจสอบแก้ไขการเขียงความเรียงขั้นสูง  และขอบคุณนายสมเกียรติ  บุญประสงค์  และ  คุณครูกรรณิการ์  รัตนวร  ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแก้ไขการเขียนรายงานความเรียงขั้นสูง  ทำให้การรายงานการเขียนความเรียงขั้นสูงมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้  ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากยุติธรรมเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู   ที่ได้สละเวลาในการให้ข้อมูลโครงการพระราชดำริ  จนทำให้การเขียนความเรียงขั้นสูงฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เอกสิทธิ์  ใจสุภาพ
(เนื้อใน)
ลำดับเนื้อหา
ส่วนที่  1  ส่วนนำ/ส่วนประกอบตอนต้น
1.  บทคัดย่อ
2.  กิตติกรรมประกาศ
3.  สารบัญ
4.  สารบัญตาราง  (ถ้ามี)
5.  สารบัญภาพ  (ถ้ามี)
ส่วนที่  2  เนื้อหา
1.  บทที่  1  บทนำ
2.  บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.  บทที่  3  วิธีดำเนินการศึกษา
4.  บทที่  4  ผลการดำเนินการศึกษา
5.  บทที่  5  สรุปผลการศึกษาและการอภิปรายผล
ส่วนที่  3  ส่วนประกอบท้ายเล่ม
1.  เอกสารอ้างอิง
2.  ภาคผนวก
3.  ประวัติย่อของผู้ศึกษา
(ตัวอย่างสารบัญ) 1.5  นิ้ว
สารบัญ
 (เว้น  1  บรรทัดพิมพ์)
บทที่ หน้า
         (เว้น  1  บรรทัดพิมพ์) (ตรงกับสระอา)
//1/บทนำ//...........................................................................................................................//1
         //ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา...................................................................  1
           วัตถุประสงค์ของการศึกษา......................................................................................   9
           สมมุติฐานการศึกษา  (ถ้ามี)......................................................................................  9
           ขอบเขตของการศึกษา  ............................................................................................ 10
           นิยามศัพท์เฉพาะ  .................................................................................................... 12
           ประโยชน์ที่จะได้รับ  ............................................................................................... 13
         
(เว้น  1  บรรทัดพิมพ์)
2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง........................................................................................ 15
           หลักการแนวความคิดเชิงทฤษฎี  .............................................................................. 15
           เอกสาร  ตำรา  และแหล่งของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ......................................................  27
3  วิธีดำเนินการศึกษา  ......................................................................................................... 52
           ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  (หรือกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา) ............................... 53
           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ........................................................................................ 55
           วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ........................................................................................ 57
           การวิเคราะห์ข้อมูล  .................................................................................................. 58
4  ผลการดำเนินการศึกษา  .................................................................................................. 70
5  สรุปผลการศึกษาและการอภิปรายผล  ............................................................................134
           วัตถุประสงค์ของการศึกษา  .................................................................................... 134
           สมมติฐานของการศึกษา  (ถ้ามี)  ..............................................................................135
           วิธีดำเนินการศึกษา  ..................................................................................................136
           สรุปผลการศึกษา  .....................................................................................................142
           อภิปรายผล  ..............................................................................................................145
           ข้อเสนอแนะ  ...........................................................................................................155

เอกสารอ้างอิง .....................................................................................................................157
ภาคผนวก  ......................................................................................................................... 166
ประวัติย่อของนักเรียน ....................................................................................................... 202


(ตัวอย่างสารบัญตาราง)

สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า
// 1//ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดความรู้สึกเชิงบวก//  ...............................................//      61
   2  ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดความรู้สึกเชิงลบ  ....................................................        62
   3  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  .....................................................................................        63

(ตัวอย่างสารบัญภาพ)

สารบัญภาพ
ภาพที่ หน้า
//1//ผังทฤษฎีแสดงโครงสร้างของระบบการเมืองการปกครองท้องถิ่น//......................//    43
  2  แสดงข้อมูลทางสถิติของการมีส่วนร่วมในการออกเสียงเลือกตั้ง ............................     90
  3  แสดงปริมาณของการรักษาหน้าที่กลุ่มที่มีความเกรงใจ  ต่ำ  กลาง  และสูง .............    93
  4  แสดงปริมาณของความเกรงใจในกลุ่มที่มีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ต่ำ  กลาง
      และสูง.......................................................................................................................    96
  5  แสดงปริมาณของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ในกลุ่มที่มีระดับการรักษาหน้า  ต่ำ  กลาง
      และสูง.......................................................................................................................   99


(ตัวอย่างการเขียนประวัติย่อของนักเรียน)

ประวัติย่อของนักเรียน
ชื่อ นายเอกสิทธิ์  ใจสุภาพ
วันเกิด ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘
สถานที่เกิด อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ปัจจุบัน บ้านเลขที่  ๑๕๙  ถนนนิตโย  ตำบลหนองบัว
อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์  ๐๔๒-๘๔๑๙๓๙๙
ประวัติการศึกษา ๒๕๕๒  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู